lördag 7 oktober 2023

Högsta förvaltningsdomstolen visar ett politikerförakt- med politikens goda minne

Igår läste jag en artikel som var cirka 25 år gammal. Det var min fru som blev intervjuad om hur det var att arbetsleda sin personliga assistans.

Jag slogs av hur den personliga assistansen har förändrats på 30 år. att det var lättare för oss med personlig assistans. Det var färre regler och restriktioner att ta hänsyn till. Men också vilken fantastisk frihetsreform den personliga assistansen varit för oss med omfattande funktionsnedsättningar

Min fru berättade för journalisten att hon rest på en tre veckors spa resa till Ungern och då bara haft med sig en assistent. Det skulle med rätta vara en omöjlighet i dag Ingen skulle nog komma på tanken att låta en assistent jobba 24/7 i tre veckor. Att införliva   den personliga assistansen i arbetstidslagen är ett exempel på bra förändringar inom assistansen

Myndigheterna ges möjlighet att förändra LSS utan att lagstiftningen ändras

Även om alla förändringar inte är av ondo, kan man inte vara annat än kritisk till hur kommuner och Försäkringskassan tolkar LSS-lagstiftningen och rätten till personlig assistans. Jag menar att dessa myndigheter är mer intresserade av att spara pengar än att ge personer med funktionsnedsättning den assistans de behöver.

Ändrat synsätt på lagtolkning, hemlig överenskommelse med politiken?

Justitsieråden i Högsta förvaltningsdomstolen
Ännu mer kritisk är jag till hur högsta förvaltningsrätten tolkar LSS. Ett exempel på underlig tolkning är hur Högsta Förvaltningsdomstolen har tolkat begreppet "goda levnadsvillkor" i LSS. I en dom har domstolen slagit fast att "goda levnadsvillkor" och "skälig levnadsnivå" i princip är samma sak. Denna tolkning är i strid med vad som står i LSS förarbeten, där det framgår att "goda levnadsvillkor" ska ses utifrån vad en medelinkomsttagare kan göra.

Allt tyder på att detta förändrade synsätt på hur vad högre rätter väger in när de tolkar en lagstiftning, är en ”under bordet” beställning, från den politiska makten. Ett resultat av att den politiska makten vill minska kostnaderna för personlig assistans utan att man behöver ta politiskt ansvar för det.

Det är viktigt att komma ihåg att personlig assistans är en grundläggande rättighet för personer med stora och varaktig funktionsnedsättningar. Assistansen är nödvändig för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett självständigt och aktivt liv. Det är därför viktigt att LSS-lagstiftningen tolkas på ett sätt som säkerställer att personer med funktionsnedsättning får den assistans de behöver.

Några förslag på hur LSS-lagstiftningen kan förbättras:

  • Högsta Förvaltningsrätten bör tolka LSS-lagstiftningen på ett sätt som är i linje med riksdagens intentioner när LSS infördes.
  • Högsta Förvaltningsdomstolen bör ta hänsyn till LSS-förarbetena när den tolkar lagstiftningen.
  • En parlamentarisk utredning kring samhällets stöd till invånare med funktionsnedsättning behöver genomföras där Funktionsrättskonventionen skall vara en utgångspunkt och funktionsrättsrörelsen ska ha insyn och vara sakkunniga. Där skall LSS samtliga rättigheter utvärderas och utredningen skall komma med förslag som kan tillförsäkra medborgare med funktionsnedsättning jämställda levnadsvillkor med Sveriges övriga befolkning

Håkan Högberg

Verksamhetsstöd 

LSS-Partner

Denna text är redigerad med hjälp av ett

AI instrument men är författat av skribenten

I


Inga kommentarer: